Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, po trwających trzy lata uzgodnieniach i pracach przygotowawczych związanych z realizacją delegacji ustawowej dotyczącej uruchomienia krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z dniem 1 stycznia 1995r. system ten zafunkcjonował i z tym dniem przystąpiono do realizacji pierwszego etapu wdrażania rozwiązań dotyczących jego budowy. Procedura poprzedzająca wydanie stosownej decyzji przez Komendanta Głównego PSP była związana z uprzednim zawarciem wymaganych prawem porozumień pomiędzy przedstawicielami jednostek ochotniczej straży pożarnej, gminy i właściwym terenowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY– to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inpekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

Podstawową zasadą funkcjonowania KSRG jest umożliwienie każdemu podmiotowi mogącemu realizować lub wspomagać działania ratownicze współpracy z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej bądź jako podmiot wspomagający działania systemu.

KSRG tworzą i koordynują jego funkcjonowanie, według prymatu terytorialnego, następujące organy władzy:

  • wójt (burmistrz lub prezydent miasta)w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę;
  • starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska lub mienia – na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej – zarządza przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego;
  • wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska
    i mienia – na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej – zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

Działania prowadzone na obszarze kraju są koordynowane przez komendanta głównego PSP,który jest organem administracji rządowej szczebla centralnego w sprawach organizacji systemu. Nadzór nad całym KSRG sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Komendy PSP i podmioty KSRG są narzędziem wojewody i starosty do realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zadań z zakresu ochrony ludności.

OSP-w-KSRG
źródło: http://psp.opole.pl


Mapka jednostek OSP włączonych do KSRG
Mapka jednostek OSP włączonych do KSRG