ZOSP. opinie. szkolenie członków OSP w zakresie BHP

ZOSP. prawo. ekwiwalent. oświadczenie członka OSP o niepozostawaniu w stosunku pracy

ZOSP.prawo. ekwiwalent. oświadczenie członka OSP o pozostawaniu w stosunku pracy

ZOSP. prawo. ekwiwalent. oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia. jednostkowe

ZOSP. prawo. ekwiwalent. oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia. zbiorcze

ZOSP. prawo. informacja o nowelizacji kodeksu pracy w zakresie czynności ppoż.

ZOSP. prawo. informacja w sprawie finansowania działalności OSP.

ZOSP. prawo. stanowisko ZOSP RP w sprawie ekwiwalentu.

ZOSP. prawo. uchwała rady gminy w sprawie wysokości ekwiwalentu.


Uaktualnione pismo ZW ZOSP RP do prezesów oddziałów ZOSP RP o konieczności uzyskiwania pełnomocnictw


Informacja dotycząca niektórych zagadnień prawnych przygotowana na naradę z Dyrektorami Zarządów Wykonawczych Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP na 8 XI 2011 r.


Opinia prawna
Możliwość pełnienia funkcji we władzach ochotniczych straży pożarnych przez radnych rad gmin


WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSP I PSP
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 roku

 

 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147. póz. 1229. z 2002 z późn. zm.)
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 96, poz.667, z 2006 z późn. zm.)
 • Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 855 tekst jednolity).
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r. Nr 17, póz. 209, tekst jednolity).
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 tekst jednolity ze zmianami).
 • Ustawa z 21 października 1999 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 101, póz. 1177 z 1999 r).
 • Ustawa z 5 lipca 2001 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, póz. 858).
 • Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 póz. 1163 tekst jednolity)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, póz. 1673 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 54, póz. 654 z późn. Zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 14 z póz. 176 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity’ tekst Dz. U. Z 2002r Nr 76, póz. 694 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 póz. 590).

ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE:

Szczegółowe zasady kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. Dz. U. z 2001 t. Nr 82. póz. 895. rozp. z 31.07.2001 r.
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakres ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu. Dz. U. z 1997 r. Nr 145, póz. 979, rozp. z 17.11.1997 r.
Zakres, szczegółowe zasady i tryb przyznawania świadczeń osobom biorącym udział w akcjach ratowniczych na wezwanie PSP i ćwiczeniach. Dz. U. z 1997 r. Nr 145. póz. 980 rozp. z 26.11.1997 r.

Szczegółowe zasady przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Dz. U. z 1993 i. Nr 10, póz. 48, rozp. z’l9.01.1993 r.
Teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunki udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakres, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie kosztów. Dz. U. z 1998 r. Nr 94, póz. 598, rozp. z 17.07.1998 r.

Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. z 1999 r. Nr 111, póz. 1311, rozp. z 29.12.1999 r.
Zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Dz. U. z 1998 r. Nr 121, póz. 798, rozp. z 14.09.1998 r.

Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Dz. U. z 1999 r. Nr 53, póz. 564, rozp. z 2.06.1999 r., zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 15 póz. 194.
Długotrwale akcje ratownicze, szczegółowe normy, zasady i warunki otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nim udział, a także przypadki, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposób ustalania jego wysokości oraz szczegółowe zasady wypłacania. Dz. U. z 1997 r. Nr 160, póz. 1098, rozp. z 11.12.1997 r.
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy oraz udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy. Dz. U. z 1996 r. Nr 60, póz. 281, rozp. z 15 maja 1996 r.

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. Dz. U. z 1998 r. Nr 55, póz. 362, rozp. z 22.04.1998 r.
Czynności kontrolno – rozpozuawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osoby uprawuioue do ich przeprowadzania. Dz. U. z 1999 r. Nr 13 póz. 121.
Zasady i tryb ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w akcjach zwalczania klęsk żywiołowych. Dz. U. z 19991. Nr 55, póz. 573, rozp. z 8.06.1999 r.

Szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz ustalenie jej wzoru i sposobu noszenia. Dz. U. z 1997 r. Nr 131. póz. 875 z póżn. zin., rozp. z 16.10.1997 r.
Zakres, szczegółowa zasady i tryb przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez PSP. Dz. U. 1997 i. Nr 145, póz. 980, rozp. z 26.11.1997 r. zm. Dz. U. z 1999 r. nr 99, póz. 1167.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 4 września 1998 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony p.poż. i członkom OSP z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a wr przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz. U. 2004.1.6)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz, U. Nr 142, póz. 1020).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 Nr 107, póz. 726 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów^ z dnia 27 czerwca 2006r. W sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 115, póz. 781 z późn. zm..)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. wr sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. nr 225, póz. 1934).

źródło: http://lex.pl


Informacja w sprawie dopuszczenia do użytkowania sprzętu ratowniczego
Informacja w sprawie odpowiedzialności karnej za podpalenia
INFORMACJA w sprawie rezygnacji z osobowości prawnej przez oddział ZOSP RP
Podstawowe akty prawne – OSP
INFORMACJA o możliwości skorzystania przez OSP z uproszczonej formy prowadzenia rachunkowości
Moliwość pełnienia funkcji we władzach OSP i ZOSP RP przez wójt, burmistrzów, prezydentów oraz radnych
Organizacja Pożytku Publicznego
Opinie prawne
Prawnik radzi (artykuły opublikowane w „Strażaku”)
Informacja – refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią
Informacja w sprawie rozporządzenia dotyczącego badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych
Informacja o nowelizacji Kodeksu pracy dot. zatrudniania pracowników do wyk. czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Informacja w sprawie finansowania działalności OSP według stanu z listopada 2015 r.
Ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
KRS
Odpis aktualny z KRS ZOSP RP
Ochotnicze straże pożarne zwolnione z akcyzy od węgla zużywanego na swoje potrzeby.
Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dot. także kierowców)
Informacja o nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami
Informacja w sprawie powoływania przedstawicieli organizacji współpracujących ze Związkiem OSP RP do zarządów oddziałów