Dostawa sprzętu ochronnego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej

Znak sprawy: : SG.III.5/2020
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Dostawa sprzętu ochronnego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej”

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Doposażenie jednostek OSP województwa opolskiego w sprzęt służący przeciwdziałaniu pandemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plik do pobrania