Dostawa fumigatorów

wpis w: informacje 2020, PROJEKTY UE | 0

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Doposażenie jednostek OSP województwa opolskiego w sprzęt służący przeciwdziałaniu pandemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Protokoły:

Wyjaśnienia i zmiany:

Pliki do pobrania: