Informacja ze szkolenia podstawowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie dla członków OSP województwa śląskiego.

wpis w: Informacje 2012 | 0

Informacja ze szkolenia podstawowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie dla członków OSP województwa śląskiego.

Na podstawie zwartej umowy w dniu 5.09.2012 roku w dniach od 21 do 30 września 2012r. odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego.

Głównym celem kursu było przygotowanie strażaków ochotników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zorganizowano zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007) oraz na podstawie art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 31 kursantów w dniu 30 września br. W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Krzysztof Cichoń i Stanisław Szczerbiński.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 31 osób przystąpiło do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów.

Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas kursu. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 31 osobowa grupa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen i podkreśliła wysoki poziom wiedzy i umiejętności kursantów. Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika medycznego, które jest ważne przez okres 3 lat.
Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na takim samym poziomie wiedzy i umiejętności uczestników oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich uczestników.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański