Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line

wpis w: Informacje 2021 | 0

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych

II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.


Szanowne Druhny i Druhowie,
przesyłam informację dot. nowego terminu eliminacji pisemnych dla grupy I.

Etap eliminacje pisemne OTWP, TEST online I grupa
Uczestnicy I grupy – uczniowie szkół podstawowych, od 4 klasy

Jury OTWP podjęło decyzję o ponownym przeprowadzeniu testu pisemnego dla całej I grupy wiekowej w sobotę 11 grudnia br. Uprzejmie informujemy że w dniu wczorajszym (środa)  do uczestników TESTu w I grupie (szkoły podstawowe) została wysłana wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Uczestnikami TESTu mogą być wyłącznie osoby, które zostały prawidłowo zweryfikowane w procesie rejestracji do dnia 3 grudnia, do godziny 12:00 i tylko te osoby otrzymały maile.
Przypominamy, że na konto uczestnika może zalogować się jedna osoba. Podejmowanie próby logowania na innych urządzeniach przez inne osoby nie będzie skuteczne, wpłynie wyłącznie na nieprawidłowe działanie platformy OTWP.
Informacje o możliwości zalogowania się na platformie edukacyjnej uczestnicy otrzymali w wiadomości e-mail. 
Zwracamy uwagę, że zmieniony został link do logowania się na platformę. Nowy link wysłany został wczoraj mailem do uczestników. 
Przed zalogowaniem, użytkownik powinien upewnić się, czy ma dostęp do Internetu.

Lista osób zakwalifikowanych do finału ustnego opublikowana zostanie 11 grudnia br. po godz. 18:00.
Aktualne informacje dotyczące OTWP zamieszczane są na stronie http://www.zosprp.pl/


Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi – 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych – 0 lub 1 punkt.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się  max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej  z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.

Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Zakres tematyczny Turnieju:

·       Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.

·       Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.

·       Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

·       Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.

·       Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.

·       Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

·       Ochrona ludności.

·       Ochrona środowiska.

·       Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

·       Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

·       Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.

·       Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

·       Zasady udzielania pierwszej pomocy.

·       Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.