Szkolenie weryfikacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa lubuskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie

wpis w: Informacje 2014 | 0

Po raz drugi w 2014 roku w dniach 03-05 października 2014 roku zorganizowano szkolenie weryfikacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa lubuskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków firm ubezpieczeniowych. Głównym celem szkolenia było przypomnienie i sprawdzenie stanu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności strażaków ochotników, którzy już posiadają uprawnienia ratownika, a współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego realizujących zadania w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Dwudniowe szkolenie zorganizowano zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007) oraz na podstawie art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które zakończyło się egzaminem państwowym złożonym przez 25 uczestników w dniu 5 października br. W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Marek Dryja, dr Ryszard Wileński i Krystian Lach. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z czterdziestu pytań różnych kategorii. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie osoby przystąpiły do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas działań i szkolenia. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 25 osobowa grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności przeszkolonych.
Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy i szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na tak wysokim poziomie wiedzy i umiejętności uczestników oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich uczestników.
Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o potwierdzeniu uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, które jest ważne przez okres 3 lat.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański