ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO

wpis w: PROJEKTY UE | 0

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO

Nazwa projektu: Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego

Wartość projektu – 11 994 570,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 8 396 199,21 zł

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności reagowania oraz prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez doposażenie ich w 15 nowoczesnych samochodów ratunkowo-gaśniczych oraz uniwersalnego wyposażenia ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu akcji z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, medycznego, ekologicznego oraz chemicznego, w wyniku czego co najmniej 164 437 osoby na terenie województwa opolskiego odniesie korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów.

Cel projektu bezpośrednio wpisują się w ogólne cele realizacji osi priorytetowej RPO Województwa Opolskiego 2014-2020, wśród których wymienia się:

Cel szczegółowy 1:
Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych,

Cel szczegółowy 2:
Zwiększona skuteczność reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. Straż Pożarna to podstawowe krajowe służby ratownicze z zakresu walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego i ratownictwa medycznego. Niemal wszyscy partnerzy projektu (14 na 15 jednostek OSP, a ostatnia dołączy do systemu w 2016 r.) wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, którego celem istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze. Podstawowym wyposażeniem Straży Pożarnej jest wóz gaśniczo-ratunkowy, do którego montuje się specjalistyczne wyposażenie, w zależności od charakteru wykonywanej akcji ratowniczej. Wóz strażacki umożliwia transport zarówno personelu ratunkowego, jak i niezbędnego wyposażenia –jest więc czynnikiem niezbędnym, aby akcja ratownicza w ogóle mogła zostać przeprowadzona. Zakupione w ramach projektu wozy umożliwią wykorzystanie już posiadanego przez poszczególne OSP wyposażenia, pozostając w pełni komplementarne z posiadaną infrastrukturą i wydatnie zwiększając skuteczność przeprowadzanych akcji ratowniczych zatem bezpośrednio zwiększając skuteczność całego systemu wczesnego reagowania i ratownictwa.

Planowany efekt:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego poprzez wzrost ich bezpieczeństwa,
  • Zmniejszenie strat mienia utraconego wskutek działania pożarów,
  • Zmniejszenie strat mienia utraconego wskutek działania innych klęsk żywiołowych,
  • Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar pożarów, klęsk żywiołowych i wypadków komunikacyjnych,
  • Zmniejszenie obrażeń uratowanych ofiar pożarów, klęsk żywiołowych i wypadków komunikacyjnych,
  • Zmniejszenie areałów lasów zniszczonych w wyniku pożarów,
  • Zmniejszenie szkód i strat biocenotycznych i utraty różnorodności biologicznej,
  • Zmniejszenie szkód środowiskowych spowodowanych zanieczyszczeniem chemicznym, wynikłym w wynikach awarii i wypadków instalacji przemysłowych lub środków transportu,
  • Zmniejszenie emisji tlenku węgla, cząstek stałych i ciekłych (dymów), węglowodorów oraz tlenku azotu.

 

ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZETARGI - ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA