Zapytanie ofertowe na obsługę prawną

wpis w: Bez kategorii | 0

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO

 

  • OBSŁUGA PRAWNA

 

Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV – Zapobieganie zagrożeniom Działanie : 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Działanie 4.2 – System wczesnego reagowania i ratownictwa

CPV: 79100000-5 – usługi prawnicze
Usługi niepriorytetowe

ZAMAWIAJĄCY:
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
woj. opolskiego
45 – 005 Opole
Ul. Budowlanych 1
NIP 7540339912

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej przez adwokata osobiście w siedzibie zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi prawnej dla 1 podmiotu („Obsługa Prawna”), w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV – Zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 – System wczesnego reagowania i ratownictwa

1.2 Obsługa Prawna obejmować będzie w szczególności następujące usługi:
– udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu wszelkiego rodzaju stosunków prawnych;
– weryfikacja projektów umów i innych dokumentów kontraktowych;
– przygotowanie i prowadzenie (w aspekcie prawnym) negocjacji przy zawarciu umów z wybranym dostawcą .

1.3 Etap I
Nadzór prawny nad przygotowaniem Dokumentacji Przetargowej
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do skorzystania z 35 godzin Obsługi Prawnej

Etap II
Nadzór prawny nad przebiegiem Procedury Zamówienia Publicznego
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do skorzystania z 35 godzin Obsługi Prawnej
a) Obsługa prawna trwać będzie do 7 miesięcy od podpisania umowy na obsługę prawną (zakończenie trwania umowy uzależnione jest od daty odbioru przedmiotu zamówienia ) .
b) Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że wskazany limit godzinowy określony w pkt. 1.3 dla poszczególnych etapów zamówienia będzie każdorazowo wykorzystywany przez Zamawiającego. Zakres rzeczywistego wykorzystania obsługi prawnej zależeć będzie od bieżącego zapotrzebowania na obsługę prawną, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste świadczenie obsługi prawnej osobiście w siedzibie zamawiającego.

1.4 Kontakt w sprawie wykonania na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej (m.in. przekazywanie i przyjmowanie konkretnych zleceń) odbywać się będzie osobiście w siedzibie Zamawiającego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Wykonawca przystąpi do wykonania zlecenia dopiero po potwierdzeniu zlecenia przez Zamawiającego. W zakresie rozliczenia wykonanego zlecenia, wykonawca będzie związany deklaracją o szacowanym czasie jego wykonania. Czas wykonania zlecenia będzie liczony od czasu podjęcia pracy na zlecenie w siedzibie Zamawiającego do zakończenia tej pracy.
1.5 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego wyłączną odpowiedzialność za jakość i efekty świadczonej obsługi prawnej.
1.6 Obsługa prawna w siedzibie Zamawiającego w wyjątkowych wypadkach zlecenie może być wykonane poza siedzibą Zamawiającego. Zamawiający w tym celu zapewni wykonawcy oddzielne pomieszczenie.
1.7 Obsługa prawna świadczona będzie osobiście przez Wykonawcę jakakolwiek zmiana w tym zakresie wymagać będzie zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Nowe osoby powinny posiadać doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane na podstawie pkt. 2.1 Zapytania Ofertowego. W przypadku nienależytego świadczenia obsługi prawnej przez daną osobę, Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia żądania odsunięcia jej od realizacji zleceń zamówienia.
1.8 Wykonawca sporządzi raport / sprawozdanie ze swojej działalności zawierający ilośc godzin usług prawnych, wyświadczonych w ramach obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego oraz ogólny zarys swoich czynności.
1.9 Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do treści raportu/ sprawozdania (pkt. 1.8), ewentualnie do zwrócenia się do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
1.10 Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie w zakończonych Etapach określonych w pkt 1.3 , zgodnie z zaoferowaną miesięczną stawką ryczałtową (wynagrodzenie miesięczne ustalane będzie jako iloczyn wskazanej stawki i ilości godzin). Wynagrodzenie to obejmować będzie wszelkie koszty i wydatki jakie Wykonawca będzie mógł ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.
1.11 Obsługa Prawna świadczona będzie w okresie realizacji Projektu. Zamawiający zakłada, że będzie to czas od podpisania umowy z Wykonawcą do 30.06.2017r.

2. Oceny spełnienia tych warunków.
2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
– posiadania wiedzy i doświadczenia;
– dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (programem prawniczym)
– braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
2.2 Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

3 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych albo ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze, tj. posiadają tytuł radcy prawnego albo adwokata;
b) spółki o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych;
c) zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze;
d) prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 05.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2 Oferent do oferty powinien dołączyć zaświadczenie o wpisie na listę adwokatów lub radców prawnych

4 Brak powiązań kapitałowych i osobowych.
4.1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.2 Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia o braku powiązań (zał. nr 5).

5 Sposób przygotowania i składania oferty, informacje o związaniu z ofertą.
5.1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
5.2. Oferty należy składać w formie pisemnej w kopertach oznaczonych
Zapytanie ofertowe SG 3
„Obsługa prawna w ramach projektu RPO –zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych”
Nie otwierać przed 07.12.2016 r. przed godz. 11.00 ,
za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. opolskiego
45-005 Opole, ul Budowlanych 1
lub pocztą elektroniczną na adres: opole@zosprp.pl
w terminie do dnia 07.12.2016 roku do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016 roku o godzinie 12.00 w siedzibie
Zamawiającego. Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. opolskiego 45-005 Opole, ul Budowlanych 1
5.3 O wynikach zostanie poinformowany w dniu otwarcia ofert, oferent który złożył najkorzystniejszą ofertę
5.4 Wykonawcy będą związani swoimi ofertami w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji, przedstawionych w ofertach.
5.6 Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5.7 Zamawiający odrzuci oferty niezgodnie z Zapytaniem Ofertowym, chyba że niezgodność ta ma charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wad.
5.8 Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej– skany podpisanych dokumentów należy przesłać na podany wyżej adres mailowo: opole@zosprp.pl

6 Kompletna oferta musi zawierać:
6.1 Formularz oferty sporządzony, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
6.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZETARGI - ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA