Zapytanie ofertowe na obsługę internetową

wpis w: Bez kategorii | 0

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WOJ. OPOLSKIEGO

 

 • OBSŁUGA INTERNETOWA

 

„Zamieszczanie informacji na stronie internetowej https://zosprp.opole.pl”

 

 1. Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 1, 45-005, NIP: 7540339912
 1. Termin realizacji zamówienia: 01.12.2016r. – 31.06.2017r.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. W oparciu o istniejącą stronę (strony) internetowe zamieszczanie bieżących informacji w postaci dokumentów tekstowych oraz zdjęciowych.
 2. Wdrożenie projektu graficznego który musi być zgodny z systemem identyfikacji wizualnej PO KL oraz zawierać wszelkie niezbędne elementy szaty graficznej, która musi być opracowana we współpracy z Zamawiającym.
 3. Obsługa na potrzeby projektu:
 • Dyspozycyjność oraz wsparcie techniczne w trakcie realizacji projektu we wszystkich dniach roboczych w godzinach od 800 – 1600, telefonicznie, w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony ;
 • Bieżąca administracja serwera pod kątem bezpieczeństwa ;
 1. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze.

Oferta winna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres Oferenta.
 2. Nazwę  Zamawiającego oraz nazwę zadania objętego zapytaniem.
 3. Oświadczenie o akceptacji warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.
 4. Wynagrodzenie oczekiwane przez Oferenta za realizacje zamówienia, w rozbiciu na kwoty miesięczne oraz sumę za cały okres projektu (01.12.2016r. – 31.06.2017r.), podane w kwocie netto. Do podanej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
 5. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w imieniu Oferenta oraz nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
 1. Kryteria oceny ofert:  Jedynym kryterium oceny ofert będzie kwota wynagrodzenia oczekiwana przez Oferenta. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaproponuje za wykonanie usługi objętej zapytaniem najniższa cenę (łącznie za cały okres świadczenia usługi).
 1. Tryb, termin i miejsce składanie ofert:
 1. Oferty można składać: osobiście, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
 2. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Budowlanych 1, 45-Opole – sekretariat I piętro, lub przesłać na nr faksu: 77  – 415 50 78, lub pocztą elektroniczną na adres: opole@zosprp.pl  w terminie do dnia 15.11.2016r. do godz. 1500.
 1. O wynikach konkursu Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną w dniu 18.11.2016r. Oferent, którego oferta zwycięży zostanie powiadomiony odrębnie o terminie zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.
 1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego – Jerzy Imbiorski – Dyrektor Zarządu Wykonawczego .
 1. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez  rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
 1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zmiany terminu złożenia ofert oraz zmiany terminu wyboru wykonawcy.

 

ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZETARGI - ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA