Informacja ze szkolenia podstawowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie dla członków OSP województwa małopolskiego

wpis w: Informacje 2013 | 0

Po raz pierwszy w roku szkoleniowym 2013 w dniach od 19 do 20 maja 2013 roku zorganizowano kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa małopolskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie. Kurs został przeprowadzony zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Głównym celem kursu było przygotowanie strażaków ochotników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zorganizowano zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007) zgodnie z art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 35 kursantów w dniu 20 maja br. Po tygodniowym intensywnym szkoleniu wszyscy uczestnicy zostali dopuszczeni do egzaminu końcowego.

W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Krzysztof Cichoń i Stanisław Szczerbiński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z czterdziestu pytań różnych kategorii. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 35 osób przystąpiło do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas kursu.

Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 35 osobowa grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, dobrych i bardzo dobrych, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności kursantów.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na jeszcze wyższym poziomie wiedzy i umiejętności uczestników oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich uczestników.
Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański