Informacja ze szkolenia potwierdzającego uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (dawna recertyfikacja) przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie dla członków OSP województwa opolskiego.

wpis w: Informacje 2013 | 0

Po raz pierwszy w 2013 roku w dniach 16-17 lutego 2012 roku zorganizowano szkolenie weryfikacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa opolskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków firm ubezpieczeniowych. Głównym celem szkolenia było przypomnienie i sprawdzenie stanu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności strażaków ochotników, którzy już posiadają uprawnienia ratownika, a współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego realizujących zadania w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Dwudniowe szkolenie zorganizowano zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007) oraz na podstawie art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które zakończyło się egzaminem państwowym złożonym przez 30 uczestników w dniu 17 lutego br. W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Krzysztof Cichoń i Stanisław Szczerbiński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z czterdziestu pytań różnych kategorii. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie osoby przystąpiły do egzaminu praktycznego.

Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas działań i szkolenia. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 30 osobowa grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności przeszkolonych.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy i szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na tak wysokim poziomie wiedzy i umiejętności uczestników oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich uczestników.

Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o potwierdzeniu uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, które jest ważne przez okres 3 lat.

INFORMACJA dotycząca kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i szkoleń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (dawna recertyfikacja) organizowanych przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZOSP RP „STRAŻAK” w Turawie.

Celem kursów jest przygotowanie członków jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych , w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz.408) oraz ze zmianami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zgodne z art. 13 ust. 2, 3, Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W związku z powyższym każdy uczestnik szkolenia powinien zapoznać się z tematyką zawartą na stronie internetowej: http://sem.edu.pl/aktualności/pytania.pgf, gdzie zamieszczony jest zbiór pytań z odpowiedziami.

I. Założenia do szkolenia KPP.
1. Program szkolenia KPP obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Kurs trwa co najmniej 5 dni z 6 dniem egzaminacyjnym.
2. Uczestnicy szkolenia muszą być strażakami-ratownikami po kursie podstawowym.
3. Szkolenie trwa 2×3 dni – piątek-sobota-niedziela lub od poniedziałku do soboty w przypadku uczestników z innych województw przyjazd grupy w niedzielę do godz. 19-tej.
4. Terminy szkoleń zgonie z planem rocznym szkoleń w Ośrodku.
5. Koszty szkolenia pokrywa Zarząd Główny ZOSPR RP.
6. Uczestnicy na szkoleniu otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe: „Pierwsza pomoc” wraz z „Procedurami”.
7. Szkolenie prowadzą lekarze i ratownicy medyczni z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym mający akceptację konsultanta wojewódzkiego ds. ratownictwa medycznego ( zgodnie z rozporządzeniem).

II. Założenia do szkolenia i egzaminu potwierdzającego uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (tzw. weryfikacja).
1. Program szkolenia obejmuje 4 godzin wykładów i 8 godzin ćwiczeń oraz 6 godzin egzamin potwierdzający uprawnienia.
2. Uczestnicy szkolenia muszą być strażakami-ratownikami po kursie podstawowym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
3. Szkolenie trwa 2 dni – sobota-niedziela (przyjazd do Ośrodka w piątek do godz.19,00 w przypadku uczestników szkolenia z innych województw).
4. Koszty szkolenia pokrywa Zarząd Główny ZOSPR RP.
5. Terminy szkoleń zgonie z planem rocznym szkoleń w Ośrodku.
6. Uczestnicy na szkoleniu otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe: „Pierwsza pomoc” wraz z „Procedurami”.
7. Szkolenie prowadzą lekarze i ratownicy medyczni mający akceptację konsultanta wojewódzkiego ds. ratownictwa medycznego ( zgodnie z rozporządzeniem).

III. Sprawy organizacyjne.
– Minimalna ilość grupy szkolącej – 30 uczestników (zapewnia OW ZOSP RP),
– Grupy ćwiczebne mogą liczyć do 6 osób,
– Podstawą do wpisanie na listę uczestników jest wypełniona prawidłowo „Karta zgłoszenia” z kserokopią zaświadczenia ukończenia KPP w przypadku szkolenia potwierdzającego kwalifikacje.
– Każdy strażak-ratownik podczas szkolenia występuje w ubraniu koszarowym.
– Na dwa tygodnie przed terminem szkolenia Oddział Wojewódzki ZOSP RP sporządza listę uczestników z numerem zaświadczenia z kursu podstawowego w przypadku szkolenia weryfikacyjnego.
– Przed rozpoczęciem szkolenia z grupy wyznacza się kierownika kursu, który odpowiada za zdyscyplinowanie całej grupy. Każde naruszenie zasad bezpieczeństwa i regulaminu szkolenia skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników, a w uzasadnionych przypadkach pokryciem kosztów szkolenia oraz przesłaniem informacji do jednostki delegującej.
– Koordynatorem szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego w Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP Opole jest dh Olejniczak Zdzisław tel. (077) 4543917.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu
Wiktor Urbański