Szkolenie podstawowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

wpis w: Informacje 2013 | 0

Informacja ze szkolenia podstawowego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie dla członków OSP województwa kujawsko-pomorskiego.

Po raz ostatni w roku szkoleniowym 2013 w dniach od 20 do 26 października 2013 roku zorganizowano kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie. Kurs został przeprowadzony zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Głównym celem kursu było przygotowanie strażaków ochotników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zorganizowano zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007) zgodnie z art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 34 kursantów w dniu 26 października br.

Po tygodniowym intensywnym szkoleniu wszyscy uczestnicy zostali dopuszczeni do egzaminu końcowego. W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Krzysztof Cichoń i specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Stanisław Szczerbiński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z czterdziestu pytań różnych kategorii.

Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 34 osób przystąpiło do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas kursu. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 34 osobowa grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, dobrych i bardzo dobrych, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności kursantów. Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane kursy KPP przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego odbędą się w Naszym Ośrodku

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański