Szkolenie weryfikacyjne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego

wpis w: Informacje 2014 | 0

Rok szkoleniowym – 2014 w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie rozpoczęto już w lutym. W dniach od 15-16 i 22-23 lutego 2014 roku zorganizowano szkolenie wraz z egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla dwóch grup członków ochotniczych straży pożarnych województwa opolskiego. Kursy zostały przeprowadzone zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków firm ubezpieczeniowych.

Głównym celem szkolenia było przypomnienie zagadnień teoretycznych i praktycznych udzielającym pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej objętych programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenie, którzy już w przeszłości złożyli egzamin sprawdzający, przypomnieli sobie, dzięki zajęciom trwającym cały dzień najnowsze procedury i metody udzielania pierwszej pomocy.

Do egzaminu weryfikacyjnego przystąpiło w dwóch grupach 29 i 32 strażaków ochotników. W praktyce egzamin nie różnił się od egzaminu na ratownika i był zgodny z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007 z późn. zmianami) oraz z art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 29 kursantów w dniu 16 lutego i 32 kursantów w dniu 23 lutego br.

W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Witold Madej i Stanisław Szczerbiński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z czterdziestu pytań różnych kategorii. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 29 osób i 32 osoby przystąpiło do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie 29 i 32 osobowa grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, dobrych i bardzo dobrych, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności kursantów. Szkolenie zakończyło się wręczeniem 61 sztuk zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na jeszcze wyższym poziomie wiedzy i umiejętności strażaków oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich uczestników.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański