Szkolenie weryfikacyjne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „STRAŻAK” w Turawie dla członków OSP województwa śląskiego

wpis w: Informacje 2014 | 0

W dniach 22-23 marca 2014 roku po raz pierwszy w roku szkoleniowym – 2014 w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie zorganizowano szkolenie wraz z egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla grupy członków ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego. Kurs został przeprowadzony zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków firm ubezpieczeniowych. Głównym celem szkolenia było przypomnienie zagadnień teoretycznych i praktycznych udzielającym pomoc osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej objętych programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenie, którzy już w przeszłości złożyli egzamin sprawdzający, przypomnieli sobie, dzięki zajęciom trwającym cały dzień najnowsze procedury i metody udzielania pierwszej pomocy. Do egzaminu weryfikacyjnego przystąpiło 33 strażaków ochotników. W praktyce egzamin nie różnił się od egzaminu na ratownika i był zgodny z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007 z późn. zmianami) oraz z art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2011 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 33 kursantów 23 marca br.

W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Krzysztof Cichoń i Stanisław Szczerbiński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z czterdziestu pytań różnych kategorii. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 33 osoby przystąpiły do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie 33 osobowa grupa. Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, dobrych i bardzo dobrych, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności kursantów. Szkolenie zakończyło się wręczeniem 33 sztuk zaświadczeń o kontynuacji uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na jeszcze wyższym poziomie wiedzy i umiejętności strażaków oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich uczestników.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański