Szkolenie weryfikacyjne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzonego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego

wpis w: Informacje 2013 | 0

Po raz pierwszy w roku szkoleniowym 2013 w dniach od 13 do 15 września 2013 roku zorganizowano szkolenie wraz z egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa świętokrzyskiego w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie.

Kurs został przeprowadzony zgodnie z rocznym planem szkolenia Związku OSP RP ze środków firm ubezpieczeniowych. Głównym celem szkolenie było przypomnienie zagadnień teoretycznych i praktycznych objętych programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Uczestnicy szkolenie, którzy już w przeszłości złożyli egzamin sprawdzający, przypomnieli sobie, dzięki zajęciom trwającym cały dzień najnowsze procedury i metody udzielania pierwszej pomocy. Do egzaminu weryfikacyjnego przystąpiło 29 strażaków ochotników. W praktyce egzamin nie różnił się od egzaminu na ratownika i był zgodny z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pomocy”. (Dz. U. RP nr 60/2007 z późn. zmianami) oraz z art.13, ust.2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który zakończył się egzaminem państwowym złożonym przez 29 kursantów w dniu 15 września br.

W skład komisji powołanej przez Kierownika podmiotu prowadzącego kurs wchodzili; dr Janusz Molinkiewicz, dr Krzysztof Cichoń i Stanisław Szczerbiński. Zgodnie z w/w rozporządzeniem egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z czterdziestu pytań różnych kategorii. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej wszystkie 29 osób przystąpiło do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem także tlenoterapii i defibrylatorów. Następnie każdy uczestnik egzaminu w zespole sześcioosobowym wykonywał losowo wybrane zadania sprawdzające praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia. Tę część egzaminu także zdała pomyślnie cała 29 osobowa grupa.

Członkowie Komisji zgodni byli co do wystawianych ocen, dobrych i bardzo dobrych, które odzwierciedlały wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności kursantów. Szkolenie zakończyło się wręczeniem 29 sztuk zaświadczeń o uzyskaniu tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

Pozostaje mieć nadzieję, że następne planowane w Naszym Ośrodku kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będą na jeszcze wyższym poziomie wiedzy i umiejętności strażaków oraz zakończą się egzaminami pomyślnie zdanymi przez wszystkich uczestników.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański