XIII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego

wpis w: Informacje 2012 | 0

Dnia 22 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Górażdże powiat Krapkowice obył się XIII Zjazd OW Związku OSP RP woj. opolskiego. Na podstawie list obecności w Zjeździe brało udział 43 delegatów na ogólna ilość 52 co stanowiło 82,6% oraz 25 przedstawicieli na ogólną ilość 28.

Zjazd otworzył druh Andrzej Borowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa opolskiego, który po wysłuchaniu przez wszystkich Hymnu strażackiego wykonanego przez orkiestrę i chór „Szworne Dziołchy” z Górażdży, przywitał wszystkich uczestników Zjazdu, a szczególnie przybyłych gości w osobach:

– Waldemar Pawlak – Poseł na Sejm RP, wicepremier Rządu RP,
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.
– Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący
Poselskiego Zespołu Strażaków RP.
– Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
– Gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej.
– Jerzy Maciak – Dyrektor Zarządu Głównego Związku OSP RP.
– Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski.
– Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego.
– Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego.
– St. bryg. Karol Stępień – Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej.
– Ks. dr. hab. mł. bryg. Józef Urban – kapelan Strażaków Województwa Opolskiego.
– Zbigniew Figas – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu.
– Krzysztof Boroń – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Druh Prezes powitał również zaproszonych starostów, wójtów i burmistrzów oraz komendantów PSP, przedstawicieli instytucji współpracujących i ustępujące władze.
Minutą ciszy uczczono zmarłych działaczy Związku z naszego województwa, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną służbę.

Przewodniczącym Zjazdu został jednogłośnie wybrany druh Dionizy Duszyński – Wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP woj. opolskiego, a sekretarzem druhna Barbara Dębska.

W trakcie trwania Zjazdu wyróżnieni zostali; druh Jan Kus – Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, druh Joachim Wojtala, druh Zdzisław Wesoły, druh Zbigniew Figas i druh Edward Królik – Złotymi Znakami Związku, a druh Andrzej Borowski – Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego. Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności za lata 2007-2011 i na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd podjął 8 uchwał na podstawie, których wybrano 32 osobowy skład Zarządu, spośród którego wybrano16 osobowy skład Prezydium tj.:
1. Andrzej Borowski – prezes
2. Dionizy Duszyński – wiceprezes
3. Joachim Wojtala – wiceprezes
4. Henryk Seruga – skarbnik
5. Wiesław Penk – sekretarz
6. Andrzej Biedrzycki – członek Prezydium
7. Józef Kozina – członek Prezydium
8. Alojzy Parys – członek Prezydium
9. Norbert Waliczek – członek Prezydium
10. Kazimiera Tchórzewska – członek Prezydium
11. Zygmunt Zalewski – członek Prezydium
12. Ryszard Galla – członek Prezydium
13. Teresa Tiszbierek – członek Prezydium
14. Józef Manderla – członek Prezydium
15. Stanisław Rakoczy – członek Prezydium
16. Karol Stępień – członek Prezydium

Przedstawicielami do Zarządu Głównego Związku OSP RP zostali druh Andrzej Borowski i druhna Teresa Tiszbierek.

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali: druh Stanisław Czepiel, druh Lucjan Kędzia, druh Krzysztof Maślankiewicz, druhna Kazimiera Tchórzewska oraz druh Krzysztof Golly jako najmłodszy delegat Zjazdu.

Wybrana na Zjeździe Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
1. Roman Adam – przewodniczący
2. Alfred Sokół – wiceprzewodniczący
3. Szymon Mikitów – sekretarz
4. Krystian Baldy – członek
5. Piotr Bugaj – członek.
Sąd Honorowy został wybrany w następującym składzie;
1. Stanisław Czepiel – przewodniczący
2. Jan Kus – wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Maślankiewcz – wiceprzewodniczący
4. Jerzy Wocka – sekretarz
5. Zbigniew Muda – członek.

Zjazd po zaakceptowaniu uchwały programowej na lata 2012-2017 podjął uchwałę nr 8 w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP województwa opolskiego wieloletniemu byłemu przewodniczącemu druhowi Zdzisławowi Wesołemu.
Nowo wybrany Prezes Druh Andrzej Borowski dokonał zamknięcia Zjazdu.

Dyrektor
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP w Opolu Wiktor Urbański